CO ROBIĆ, GDY WYKUPIONY WAKACYJNY WYJAZD OKAZAŁ SIĘ NIEWYPAŁEM

sea-762028__180[1]

Jeśli wykupiona impreza turystyczna nie spełniła twoich słusznych (tj. wynikających z umowy) oczekiwań, organizator imprezy turystycznej nie wykonał w całości umowy (np. nie odbyła się przewidziana w umowie wycieczka fakultatywna) albo wykonał ją nienależycie (np. odbyła się fakultatywna wycieczka, ale hotel w którym odbył się nocleg w czasie tej wycieczki miał dwie gwiazdki, a nie umówione cztery gwiazdki) masz prawo żądać od organizatora imprezy turystycznej stosownego naprawienia wyrządzonej ci szkody. Jeśli zatem nocleg w czasie wycieczki fakultatywnej odbył się w hotelu o niższym standardzie, niż przewidziany w umowie, masz prawo żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy turystycznej. Możesz również, wiedząc już z góry, że organizator imprezy nie wywiąże się ze swoich obowiązków w sposób zgodny z umową (np. zapowiedział dzień wcześniej, że wycieczka fakultatywna obejmie zwiedzanie dwóch miejscowości i jeden nocleg, a nie jak było przewidziane w umowie zwiedzanie pięciu miejscowości i dwa noclegi) nie wyrazić zgody na takie świadczenie zastępcze i odstąpić od umowy, ale tylko wtedy, gdy są ku temu uzasadnione powody (np. wykażesz, że twoim priorytetem było zwiedzenie którejś z pominiętych miejscowości, a nie będziesz miał możliwości zrobić tego samodzielnie bez poniesienia nadmiernych dla ciebie kosztów, których nie zrekompensuje nawet obniżenie ceny imprezy turystycznej). W takim wypadku organizator imprezy ma obwiązek, bez obciążania cię dodatkowymi kosztami, zapewnić ci powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca o warunkach nie gorszych niż określone w umowie. Gdy odstąpisz od umowy z powyższej przyczyny, organizator turystyki nie może żądać od ciebie dodatkowych świadczeń, np. zapłaty kary umownej, natomiast tobie przysługuje prawo żądania naprawienia szkody wyrządzonej niewykonaniem umowy przez organizatora.

Z kolei obowiązkiem turysty jest zawiadomić niezwłocznie organizatora imprezy i wykonawcę danej usługi (np. kierownictwo hotelu) o zauważonym wadliwym wykonywaniu usług zakupionych w ramach umowy o świadczenie usług turystycznych. Niezależnie od takiego zawiadomienia, klient może złożyć organizatorowi imprezy pisemną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. W reklamacji należy opisać uchybienie i wskazać, czego się w związku z tym żąda. Odmowę uznania reklamacji organizator imprezy musi szczegółowo uzasadnić na piśmie . Brak ustosunkowania się do treści reklamacji przez organizatora w ustawowym terminie (tj. 30 dni licząc od dnia złożenia reklamacji, a gdy reklamacja była złożona w trakcie trwania imprezy – 30 dni od dnia zakończenia imprezy) oznacza zaakceptowanie reklamacji. Brak uwzględnienia reklamacji nie oznacza oczywiście, że organizator imprezy ma rację – sprawę można skierować do sądu. Oczywiście przed skierowaniem do sądu zalecana jest konsultacja z radcą prawnym lub adwokatem, który przeanalizuje sprawę i oceni szanse wygrania sprawy w sądzie, a także sens prowadzenia sprawy z punktu widzenia potencjalnych kosztów prowadzenia sprawy.

UWAGA: umowa o organizację i udział w imprezie turystycznej może przewidywać ograniczenie odpowiedzialności organizatora za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy do wysokości dwukrotności ceny za imprezę turystyczną względem każdego klienta. Ograniczenie to nie dotyczy jednak odpowiedzialności za szkody na osobie , a więc za wszelkiego rodzaju urazy, obrażenia ciała czy – niestety – także zdarzającą się śmierć będącą wynikiem niewykonania bądź nienależytego wykonania usług świadczonych w ramach umowy o świadczenie usług turystycznych.

Należy pamiętać, iż organizator imprezy turystycznej odbywającej się za granicą ma ustawowy obowiązek zawrzeć na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia – rodzaj, zakres ubezpieczenia oraz nazwa i adres ubezpieczyciela powinny być wskazane w umowie o świadczenie usług turystycznych, która musi mieć formę pisemną.

Organizator imprezy turystycznej nie będzie jednak zobowiązany do żadnych świadczeń na twoją rzecz, jeśli niewykonanie przez niego umowy bądź nienależyte wykonanie spowodowałeś ty sam swoim działaniem lub zaniechaniem, lub siła wyższa albo jakaś inna osoba, nieuczestnicząca w realizacji imprezy, a organizator nie mógł przewidzieć tych działań i zaniechań, ani im zapobiec.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz Kodeks cywilny.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *