Masz prawo do równego traktowania w pracy – powiedz NIE dyskryminacji

photo-album-584709__180Kodeks pracy nakazuje pracodawcom równe traktowanie pracowników – zarówno przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, jak i odnośnie warunków zatrudnienia, awansowania czy dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

 

Pracodawca nie może dyskryminować pracowników z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

W szczególności Kodeks pracy podkreśla, iż pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

 

Naruszenie powyższej zasady równego traktowania w zatrudnieniu może skutkować odpowiedzialnością pracodawcy – osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (aktualnie jest to 1750 zł brutto). Odszkodowanie to pracownik wycenia uwzględniając zarówno swoją szkodę materialną (np. różnicę pomiędzy otrzymywanym wynagrodzeniem a wyższym wynagrodzeniem otrzymywanym za jednakową pracę przez kolegę z pracy), jak i szkodę niematerialną, tj. doznaną krzywdę, poczucie bycia traktowanym gorzej niż inni pracownicy w porównywalnej sytuacji pracowniczej. Może również żądać tzw. lucrum cessans, tj. utraconych korzyści – czyli odszkodowania stanowiącego rekompensatę utraconych korzyści, które pracownik z dużym prawdopodobieństwem osiągnąłby, gdyby pracodawca nie naruszył względem niego zasady równego traktowania (np. z okoliczności wynik, że otrzymałby znaczącą podwyżkę, gdyby poszedł na szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe, na które został wysłany tylko jego kolega z pracy zajmujący porównywalne stanowisko i który w efekcie faktycznie otrzymał awans finansowy).

 

Kodeks pracy wskazuje zarazem, iż skorzystanie przez pracownika ze swych uprawnień przysługujących mu w związku z naruszeniem zasady równego traktowania, nie może powodować dla niego jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. W szczególności nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę czy też rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Taka sama ochrona przysługuje pracownikowi udzielającemu w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi, który wystąpił względem pracodawcy o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *