Nieubezpieczeni sprawcy wypadków drogowych – kiedy przysługuje nam roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Będąc kierowcą cały czas jesteśmy narażeni na kolizję czy wypadek drogowy. Mimo tego, że posiadanie wykupionego ubezpieczenia OC jest obowiązkiem każdego polskiego kierowcy – nie każdy tego obowiązku dopełnia. Niestety czasami zdarza się, że nieubezpieczony kierowca jest sprawcą kolizji – do kogo wtedy poszkodowany ma kierować roszczenia o odszkodowanie, o zadośćuczynienie czy rentę? Czy ma on szansę na rekompensatę poniesionej szkody?

 

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zajmującą się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez osoby nieubezpieczone – kierowców nieposiadających ważnej polisy OC. Odszkodowanie może być również wypłacone na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, w których sprawca nie został ustalony. Ponadto, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kontroluje spełnienie obowiązku ubezpieczenia osób podlegających temu obowiązkowi oraz zajmuje się karaniem takich osób.

 

Działanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy, z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są̨ obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę̨, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź́ też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Jeżeli sprawca szkody nie posiada wykupionej polisy OC, możemy skierować roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Zgłoszenie szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

 

Bardzo ważne jest, aby jeszcze na miejscu zdarzenia sprawdzić, czy sprawca wypadku posiada dokument ubezpieczenia, np. polisę OC, spisać datę i miejsce zdarzenia oraz sporządzić oświadczenie o okolicznościach zdarzenia ze sprawcą (jeżeli sprawca odmawia – wezwać policję) oraz spisać imiona i nazwiska oraz adresy osób biorących udział w zdarzeniu powodującym szkodę, np. sprawcę, poszkodowanych – a także świadków (np. innych pasażerów pojazdów, które brały udział w zdarzeniu). Dobrze również zakres uszkodzeń i miejsce zdarzenia udokumentować na zdjęciach, które można opatrzyć datą ich wykonania.

 

Od 1 października 2018 r. kierujący pojazdem nie ma obowiązku posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC – to niestety działa na niekorzyść poszkodowanego, bo ustalenie ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody może zająć mu więcej czasu – konieczne będzie sięgnięcie do elektronicznej bazy UFG zawierającej dane o wszystkich ubezpieczonych w Polsce pojazdach – dostęp do tej bazy jest bezpłatny, a warunkiem skorzystania z jej zasobów jest znajomość numeru rejestracyjnego lub numeru VIN danego pojazdu. Dlatego bardzo ważne jest prawidłowe spisanie numerów rejestracyjnych pojazdu sprawcy – tylko jedna literówka uniemożliwi nam bowiem ustalenie, czy i w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym dany pojazd posiada polisę ubezpieczenia OC.

 

Następnie, jeżeli okaże się, że sprawca zdarzenia powodującego szkodę nie posiada ważnej polisy OC, należy zgłosić szkodę do Funduszu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, który jest członkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (lista członków UFG znajduje się na stronie internetowej Funduszu, w zakładce „O UFG” -> „Członkowie Funduszu”). Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.

 

Dalsze czynności należą już do ubezpieczyciela – zakład ubezpieczeń po otrzymaniu roszczenia, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń i przesyła dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który następnie wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia (Fundusz na wydanie decyzji ma 30 dni  od dnia przekazania akt szkody przez zakład ubezpieczeń).

Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z decyzji UFG, zgodnie z powoływaną wcześniej ustawą, przysługuje nam reklamacja.

 

Upadłość ubezpieczyciela, a roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

 

Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest również ochrona przed niewypłacalnością zakładu ubezpieczeń, z którego usług korzystaliśmy. Jeżeli ubezpieczyciel ogłasza upadłość, odpowiedzialność za roszczenia z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń przejmuje UFG. Jeżeli w chwili zdarzenia okaże się, że sprawca wykupił polisę u towarzystwa, które następnie ogłosiło upadłość, obowiązują te same zasady kierowania roszczenia do Funduszu, jak opisane wyżej.

 

Podsumowując, warto pamiętać o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, zwłaszcza dlatego, że może być to ostatnia szansa na rekompensatę poniesionej przez kierowców szkody. Brak wykupionej polisy OC przez sprawcę szkody nie zawsze musi oznaczać brak odszkodowania.

 

Więcej informacji o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym można znaleźć na stronie:

https://www.ufg.pl.

 

Katarzyna Księżniak-Kosmala

Radca Prawny

www.insolens.pl

 

Tags: