ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZPITALA – CZY WZGLĘDY SŁUSZNOŚCI WCHODZĄ W GRĘ?

 

 

baby-675378__180Jest taki przepis w Kodeksie cywilnym, który przewiduje możliwość dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, a więc gdy nie można przypisać sprawcy winy. Poszkodowany takim działaniem może żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody i zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jeżeli okoliczności, a w szczególności niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności (art. 4172 Kodeksu cywilnego).

 

W toku praktyki orzeczniczej sądów powstało pytanie, czy tak samo może odpowiadać samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego działania były wprawdzie zgodne z prawem, z obowiązującymi procedurami, a jednak w związku z wykonywaniem przez niego świadczenia zdrowotnego powstała szkoda? Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. akt IV CSK 141/14 orzekł, że nie.

 

Sąd Najwyższy wskazał, że gdyby szkoda powoda wiązała się z odpowiedzialnością Skarbu Państwa, to biorąc pod uwagę jego szczególną sytuację można by rozważyć odpowiedzialność opartą na art. 4172 k.c. W sytuacji gdy szkoda ta pozostaje w związku ze zgodnym z prawem zachowaniem osoby prawnej (czyli publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej), która ma określony budżet i obowiązek wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, brak podstaw, aby nawet w drodze analogii można było zastosować wspomniany przepis.

 

W sprawie, w której orzekł Sąd Najwyższy podtrzymując wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację powoda, a tym samym potwierdzający brak zasadności roszczenia (powództwo zostało oddalone przez Sąd Okręgowy), powód – małoletni, dochodził niebagatelnej kwoty, bo 700 000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za błąd w sztuce lekarskiej popełniony podczas hospitalizacji na oddziale ginekologiczno – położniczym pozwanego szpitala oraz renty po 4 000,00 zł miesięcznie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda, płatnej do 10-go dnia każdego miesiąca, do rąk matki, jako przedstawicielki ustawowej, począwszy od dnia wniesienia pozwu do ukończenia przez powoda 25 roku życia.

Matka powoda w dniu 17 czerwca 2000 r. została przyjęta do szpitala w M. z rozpoznaniem: ciąża druga. W chwili przyjęcia do szpitala jej stan ogólny był dobry, termin porodu wyliczono na 20 czerwca 2000 r. W okresie ciąży matka powoda była pod opieką lekarską. W dniu 18 czerwca 2000 r. matka powoda o godzinie 2.00 została przekazana na trakt porodowy ze względu na rozpoczęcie się procesu rodzenia. Po urodzeniu się główki nastąpiło zaklinowanie barków, wówczas zastosowano manewr McRobertsa polegający na energicznym zgięciu kończyn dolnych w kierunku brzucha rodzącej i jednoczesnym odwiedzeniu tych kończyn, co umożliwiało uwolnienie zaklinowanego barku i urodzenie noworodka. O godzinie 1110 nastąpił poród chłopca o masie 4 kg 200g i długości 55 cm, obwód głowy 34 cm, obwód klatki piersiowej 34 cm. W skali Apgar dziecko otrzymało 7 punktów. Czas trwania pierwszego okresu porodu wyniósł 8 godzin 55 minut, drugiego 15 minut.

U dziecka bezpośrednio po porodzie stwierdzono uszkodzenie prawego splotu barkowego. Rehabilitacja małoletniego została rozpoczęta praktycznie od urodzenia dziecka. Obecnie prawa kończyna górna jest niesprawna, ze skróceniem jej długości. Małoletni powód wymaga rehabilitacji i pomocy ze strony matki w podstawowych czynnościach życia codziennego, w toalecie, ubieraniu, jedzeniu posiłków, noszeniu plecaka do szkoły. Doznany przez małoletniego uraz kwalifikuje go do osób niepełnosprawnych i ma on orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

W sporządzonych w toku postępowania sądowego opiniach biegli stwierdzili z dużym prawdopodobieństwem, że uszkodzenie u małoletniego powoda prawego splotu barkowego pozostaje w bezpośrednim związku z porodem, jednak nie dopatrzyli się ewentualnych nieprawidłowości okołoporodowych ze strony pracowników szpitala.

 

Sąd, kierując się między innymi owymi opiniami biegłych, ostatecznie nie dopatrzył się winy w działaniu szpitala i w konsekwencji oddalił roszczenia powoda w całości.

 

O innym przypadku związanym z odpowiedzialnością szpitala za błędy w sztuce lekarskiej przy porodzie Kancelaria pisała już tutaj:

 

 

http://insolens.pl/szpital-slono-zaplaci-za-bledy-przy-porodzie/

 

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *