ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO W ZUS – CZY MOŻNA SIĘ SPÓŹNIĆ Z ŻĄDANIEM JEGO WYPŁATY?

mistake-876597__180

Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego.

Roszczenie takie zgłasza się do ZUS za pośrednikiem płatnika składek – czyli pracodawcy.  ZUS następnie, po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania jednorazowego odszkodowania. W decyzji tej ZUS ustala również wysokość przyznanego odszkodowania – w zależności od rozmiaru doznanego uszczerbku, może ono – aktualnie (od 1 kwietnia 2016 r.) – wynosić od 780 zł (w przypadku orzeczenia 1% uszczerbku na zdrowiu) do 78 000 zł (w przypadku orzeczenia 100% uszczerbku na zdrowiu), przy czym jest to kwota podstawowa. Ta kwota odszkodowania może bowiem jeszcze ulec zwiększeniu między innymi wówczas, gdy skutkiem danego wypadku przy pracy lub chorobowy zawodowej jest całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. Uszczerbek na zdrowiu ustalają lekarze orzeczniczy ZUS.

Należy również wskazać, iż w razie śmierci pracownika wskutek wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej, członkom jego rodziny również przysługuje jednorazowe odszkodowanie od ZUS. Uprawnieni członkowie rodziny to m.in. małżonek, dzieci własne zmarłego ubezpieczonego, dzieci jego małżonka, w pewnych sytuacjach – także rodzice zmarłego, czy nawet ojczym i macocha. Wysokość takiego odszkodowania jest uzależniona od tego, kto się o nie ubiega (jaki członek rodziny) i ilu członków rodziny się ubiega o odszkodowanie. Na przykład gdy odszkodowanie ma zostać wypłacone jednemu członkowi rodziny którym jest małżonek lub dziecko zmarłego, to aktualnie (od 1 kwietnia 2016 r.) kwota takiego odszkodowania wynosi 70 196 zł..

Jest więc o co walczyć. Powstaje jednak pytanie: skoro roszczenia cywilnoprawne zasadniczo ulegają przedawnieniu, to czy tak samo przedawnia się roszczenie względem ZUS o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy? Na to pytanie odpowiedział Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2007 r., sygn. II UK 23/07. Stwierdził, iż roszczenie o tego rodzaju odszkodowanie nie ulega przedawnieniu, a co za tym idzie, ZUS nie może uchylić się od obowiązku wypłaty tego odszkodowania. Zatem nawet jeśli od wypadku przy pracy upłynęło np. 10 lat – można wystąpić do ZUS o wypłatę odszkodowania. Oczywiście, w związku z upływem czasu, mogą powstać trudności dowodowe, ale na pewno warto spróbować i zgłosić wniosek do ZUS o wypłatę.

Od negatywnej decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Aby zapewnić sobie profesjonalne wsparcie prawne w sprawie, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata, który będzie czuwał nad należytą ochroną i realizacją praw ubezpieczonego (czy też członków jego rodziny) w toku postępowania o wypłatę przez ZUS należnych im świadczeń – między innymi pomoże pokonać powyżej zasygnalizowane trudności dowodowe.

Przypomnę, że o odszkodowaniu dla członków rodziny w związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej – które to odszkodowanie może wchodzić w grę w przypadku wypadku przy pracy (choroby zawodowej) ze skutkiem śmiertelnym – pisałam wcześniej tutaj:

http://insolens.pl/odszkodowanie-w-zwiazku-ze-znacznym-pogorszeniem-sytuacji-zyciowej-po-smierci-osoby-najblizszej/

 

Radca Prawny Katarzyna Księżniak-Kosmala

www.insolens.pl

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *