PRACA NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM – JAK SIĘ NIE NARAZIĆ PRACODAWCY I ŚWIADCZENIODAWCOM

baby-165067__180

Wielu rodziców zastanawia się, czy będąc na urlopie wychowawczym mogą podjąć jakąś pracę, a jeśli tak, to w jakim wymiarze czasu, aby nie utracić prawa do przebywania na urlopie wychowawczym oraz związanych z tym świadczeń.

Zgodnie z art. 1862 Kodeksu pracy, pracownik w czasie urlopu wychowawczego ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Kodeks pracy nie określa zatem, jaki wymiar czasu pracy na urlopie wychowawczym jest dopuszczalny, ani też nie ogranicza form zatrudnienia – może być to zatem zarówno umowa o pracę, jak i umowa o dzieło czy umowa zlecenia, a nawet własna działalność gospodarcza (tzw. samozatrudnienie). Warunek dopuszczalności wykonywania takiej pracy jest jeden: nie może ona wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Tego warunku nie spełniła pewna matka, która przebywając na urlopie wychowawczym podjęła pracę na stanowisku sekretarki w wymiarze 1/2 etatu, świadcząc pracę w siedzibie pracodawcy w godz. 8.00 – 12.00, nie mając w tym czasie kontaktu z dzieckiem, a zatem nie wykonując wobec dziecka żadnych czynności o charakterze opiekuńczym. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2011 r. (sygn. akt I OSK 2066/10, LEX nr 1079748) potwierdził, iż powyższe okoliczności wyłączają możliwość korzystania przez matkę z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, stosownie do art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wskazany przepis wprawdzie nie zawiera bezwzględnego zakazu wykonywania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jednakże bezwzględnym warunkiem zachowania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jest, aby podjęty przez osobę rodzaj aktywności zawodowej w dalszym ciągu umożliwiał sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Tym samym matka utraciła prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Kiedy zatem praca na urlopie wychowawczym nie będzie narażać nas na negatywne konsekwencje w postaci odwołania nas z urlopu wychowawczego przez pracodawcę czy też w postaci utraty świadczeń związanych z urlopem wychowawczym? Na przykład w sytuacji, gdy pracę będziemy wykonywać w domu, jednocześnie sprawując osobistą opiekę nad dzieckiem (a więc np. gdy piszemy na zlecenie artykuły do prasy, prowadzimy blog, czy też wykonujemy inne podobne zajęcia o takim charakterze, że zawsze możemy je przerwać i następnie do nich wrócić bez szkody dla jakości naszej pracy, gdy zaspokoimy potrzeby dziecka w ramach osobistej opieki nad dzieckiem).

Należy również pamiętać, iż zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca ma prawo, w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, wezwać pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

 

Radca Prawny Katarzyna Księżniak-Kosmala

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *