UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY – co warto o niej wiedzieć

clerk-18915__180

Umowa o pracę na okres próbny może poprzedzać:

– umowę o pracę na czas nieokreślony;

– umowę o pracę na czas określony.

Umowa na okres próbny może być zawarta najwyżej na 3 miesiące. Celem zawarcia tej umowy jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Co do zasady, pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem tylko jedną umowę o pracę na okres próbny. Jednak wyjątkowo pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem kolejną umowę o pracę na okres próbny jeżeli:

  • pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
  • jeśli upłynęło co najmniej 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, a pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. Jednak taka kolejna umowa o pracę na okres próbny może być zawarta tylko raz.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem okresu próbnego.

Umowę o pracę zawartą na okres próbny można przed upływem okresu próbnego rozwiązać za porozumieniem stron. Ponadto każda ze stron może ją wypowiedzieć na piśmie zachowując okres wypowiedzenia wynoszący:

– 3 dni robocze – gdy umowa o pracę na okres próbny obejmowała okres próbny nie przekraczający 2 tygodni;

-1 tydzień – gdy umowa o pracę na okres próbny obejmowała okres próbny przekraczający 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące;

– 2 tygodnie – gdy umowa o pracę na okres próbny obejmowała okres próbny wynoszący równo 3 miesiące.

Nadto dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny przez każdą ze stron w trybie natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia – ale tylko w sytuacjach wyszczególnionych w Kodeksie pracy.

Zawarcie umowy o pracę na okres próbny i pozytywne zakończenie się okresu próbnego nie obliguje pracodawcy do zawarcia następnie z pracownikiem umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony. Pracownikowi nie przysługuje względem pracodawcy roszczenie o zawarcie kolejnej umowy o pracę. Umowa o pracę na okres próbny może być zatem pierwszą i zarazem ostatnią umową zawartą przez tego samego pracodawcę i tego samego pracownika, nawet jeśli pracownik sprawdził się idealnie w powierzonej mu pracy.

 

Radca Prawny Katarzyna Księżniak-Kosmala

www.insolens.pl

 

Podstawa prawna: art. 25, 30, 34 Kodeksu pracy.

Tags: