WAŻNE : WKRÓTCE POWINNO BYĆ ŁATWIEJ USTALIĆ WŁAŚCICIELA POJAZDU BEZPRAWNIE PARKUJĄCEGO NA NASZEJ NIERUCHOMOŚCI

mercedes-1033461__180

Niejednokrotnie zdarza się, że nieuczciwy właściciel pojazdu mechanicznego uporczywie parkuje na miejscu postojowym czy też na posesji, do której nie ma żadnego prawa. Oczywiście najczęściej nawet nie próbuje się dowiedzieć, komu przysługuje prawo do nieruchomości i czy właściciel nie będzie miał nic przeciwko, nie mówiąc już o tym, że zwykle nie myśli o ewidentnej w takiej sytuacji rzeczy, jaką jest po prostu podpisanie z właścicielem umowy najmu miejsca postojowego. A właściciel (czy też posiadacz nieruchomości) ma następnie problem, gdyż zwykle nie jest w stanie ustalić właściciela „kukułczego jaja” – pojazdu mechanicznego, aby wszcząć względem niego odpowiednie kroki prawne – np. wezwać go formalnie do zaprzestania naruszania jego prawa własności czy też posiadania.

 

To się jednak wkrótce zmieni, a konkretnie od 1 stycznia 2017 r. , dzięki nowelizacji z dnia 24 lipca 2016 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wchodzi w życie właśnie z dniem 1 stycznia 2017 r.. Stosownie do jej zmienionej treści, każda osoba fizyczna, jak również osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeśli wykaże swój interes prawny w uzyskaniu danych właściciela pojazdu z centralnej ewidencji pojazdów, będzie mogła uzyskać, na podstawie złożonego wniosku do Ministra Cyfryzacji, informację między innymi o imieniu, nazwisku i adresie zamieszkania właściciela pojazdu (art. 80cd ust.1 zmienionej ustawy Prawo o ruchu drogowym). To zaś następnie umożliwi jej wezwanie owego osobnika do zaprzestania naruszania jej prawa własności czy też posiadania nieruchomości, a w razie oporu – pozwoli na wszczęcie postępowania sądowego zarówno o zaprzestanie naruszania prawa własności (czy też posiadania), jak i – w przypadku właściciela nieruchomości – o wynagrodzenie za korzystanie z jej własności bez podstawy prawnej.

Wzór wniosku o udostępnienie danych kierowanego do Ministra Cyfryzacji określa odpowiednie Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1148) – również wejdzie ono w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.. Niestety, wzór tego wniosku jest w mojej ocenie wadliwie skonstruowany, gdyż mówi on między innymi o tym, że interes prawny powinien być udokumentowany, np. wyrokiem czy też nakazem zapłaty – tymczasem z ustawy Prawo o ruchu drogowym nie wynika, aby istniała konieczność udokumentowania interesu prawnego, tym bardziej wyrokiem czy też nakazem zapłaty, którego nie można uzyskać w opisywanej przeze mnie sytuacji bezprawnego zajmowania miejsca postojowego, nie znając danych właściciela pojazdu -zatem Minister Cyfryzacji w swoim rozporządzeniu funduje właścicielom bezprawnie zajmowanych nieruchomości błędne koło. Taka treść wzoru wniosku może zatem odstraszać właścicieli nieruchomości bezprawnie zajmowanych przez cudze pojazdy. Oczywiście ustawa ma pierwszeństwo przed rozporządzeniem, które nie może być z nią sprzeczne i ograniczać praw wynikających z ustawy, na podstawie której rozporządzenie zostało wydane. Dlatego też uważam, że w przypadku, gdy dochodzi do naruszenia prawa własności przez pojazd niezidentyfikowanej osoby, wystarczającym do wykazania swojego interesu prawnego będzie załączenie do wniosku do Ministra Cyfryzacji dokumentu potwierdzającego nasze prawo własności do nieruchomości oraz dokumentacji w formie chociażby elektronicznej – zdjęcia, filmy video, z których będzie wynikać, że konkretny pojazd parkuje na naszej nieruchomości. Praktyka jak zwykle oczywiście zweryfikuje, czy prawo do pozyskiwania wiedzy o właścicielu pojazdu formalnie przyznane w ustawie Prawo o ruchu drogowym będzie jedynie prawem na papierze, czy też faktycznie żywą instytucją, która pomoże w walce z nieuczciwymi właścicielami pojazdów.

 

 

Radca Prawny Katarzyna Księżniak-Kosmala

www.insolens.pl

 

Tags: