UWAŻAJ! KORZYSTANIE Z TELEFONU SŁUŻBOWEGO MOŻE BYĆ BARDZO DROGIE…

office-620823__180

Pracodawca niejednokrotnie wyposaża pracownika w telefon służbowy czy też służbowy komputer z przeznaczeniem do wykorzystywania go przez pracownika do wywiązywania się z obowiązków pracowniczych wynikających z umowy o pracę. Niby wszystko jasne, w jakim celu pracodawca powierza pracownikowi to mienie – a jednak, nie jest chyba tajemnicą, że pracownik wykorzystuje taki sprzęt niejednokrotnie również do celów prywatnych, bez uzgodnienia tego z pracodawcą. Istotne jest zatem, aby w takich sytuacjach, gdy pokusa używania sprzętu pracodawcy do celów prywatnych jest zbyt wielka aby się jej oprzeć, umieć sobie wyznaczyć granice tego korzystania. W przeciwnym wypadku możemy narazić pracodawcę na nadmierne koszty z tego tytułu, a siebie tym samym – na jego niezadowolenie i w konsekwencji odpowiedzialność odszkodowawczą względem pracodawcy…

Z takim stanem faktycznym zetknął się też Sąd Najwyższy. W dniu 22 marca 2016 r. wydał on wyrok (sprawa o sygnaturze akt II PK 31/15), w którym w konflikcie pomiędzy pracodawcą a byłym pracownikiem zwolnionym z pracy dyscyplinarnie i wezwanym przez pracodawcę do zapłaty odszkodowania za „wydzwonienie” w prywatnych celach telefonem służbowym około 37 000,00 zł w ciągu jednego miesiąca, opowiedział się po stronie pracodawcy. Sąd Najwyższy uznał, że w sytuacji samowolnego używanie telefonu służbowego przez pracownika dla jego celów lub potrzeb prywatnych powodującego wyrządzenie pracodawcy szkody, pracownik nie ma podstaw do powoływania się na art. 117 § 2 Kodeksu pracy jako na podstawę prawną wyłączenia jego odpowiedzialności. Przepis ten przewiduje, iż pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka. Sąd Najwyższy uznał jednak, iż używanie przez pracownika służbowego telefonu do celów prywatnych nie jest takim działaniem w granicach ryzyka pracodawcy, również w sytuacji, gdy pracodawca nie poinformował pracownika o konkretnym planie taryfowym dla telefonu służbowego powierzonego pracownikowi. Sąd Najwyższy wskazał, iż pracownik mógłby powołać się na    art. 117 § 2 Kodeksu pracy jako podstawę prawną wyłączenia swojej odpowiedzialności tylko wówczas, gdyby wykazał, że dokonywał wyłącznie służbowych połączeń telefoniczno-internetowych na rzecz i w interesie działalności prowadzonej przez pracodawcę, którego wtedy faktycznie obarczałoby ryzyko jej prowadzenia w rozumieniu na art. 117 § 2 Kodeksu pracy.

W konsekwencji pracownik zapewne będzie musiał wkrótce zwrócić pracodawcy kwotę około  37 000,00 zł za prywatne połączenia wykonane z użyciem tego telefonu – aktualnie sprawa po wyroku Sądu Najwyższego wróciła do Sądu Okręgowego, który ma ponownie rozpoznać sprawę.

 

Radca Prawny Katarzyna Księżniak-Kosmala

www.insolens.pl

Tags: